รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 (การงานอาชีพ) Photo Cap
สถานที่เรียน : โรงอาหาร
1.นางนารีรัตน์  วรภัทรถิรกานต์
2.นางสาวสุปราณี  สนองค์
30 29
2 (การงานอาชีพ ) soup and scrub
สถานที่เรียน : 127
1.นางอัญชลี ณ นครพนม
2.นายวิชัย    รังดี
30 30
3 (การงานอาชีพ) D.I.Y handmake freestyle
สถานที่เรียน : ห้อง433
1.นางปรียาดา จินตศิริกูล
2.นายเอกราช   ตาแก้ว
30 30
4 (การงานอาชีพ) Diy lifestyle
สถานที่เรียน : 324
1.นางดารารัตน์  เพิ่มโสภา
2.นางสาวปาริฉัตร   ช่อชิต
45 45
5 (การงานอาชีพ) Healthy Food
สถานที่เรียน : โรงอาหาร
1.นางสาวเฌอณัฏฐ์ชา  หลิมพลอย
2.นางสาวนาตยา  แซ่เตียว
30 30
6 (การงานอาชีพ) เกษตรกรรม
สถานที่เรียน : ห้องเกษตร
1.นางสาวศิฐิตา เจนด่านกลาง
2.นายประสาท   ปานบุตร
60 60
7 (การงานอาชีพ) ขนมไทย 4 ภาค
สถานที่เรียน : 342
1.นางสาวอาภามาส  นิโกรธา
2.นายชาคม  สพฤกษ์
30 30
8 (การงานอาชีพ) พับพาเพลิน
สถานที่เรียน : โรงอาหาร
1.นางสาวนารีรัตน์ สุขผลผลา
2.นางสุภา   อินทร์พรหม
30 30
9 (การงานอาชีพ) เย็บฟอร์ดรีม
สถานที่เรียน : 114
1.นางสาวนภาภรณ์   เพียงดวงใจ
2.นายกานต์  โหล่ตระกูล
60 60
10 (การงานอาชีพ) โสตทัศนูปกรณ์
สถานที่เรียน : 522
1.นายสนิท   อัมพรพิทักษ์
2.นายอุดมเดช  ชูวิจิตร
30 30
11 (คณิตศาสตร์) A-math เกมกีฬาต่อเลขคำนวณ
สถานที่เรียน : รอแจ้ง
หมายเหตุ : สถานที่ให้สอบถามครูที่ปรึกษาชุมนุม
1.นายชาญณรงค์  เพ็ชรไทย
2.นายนนทวรรษ  วังมะนาว
60 59
12 (คณิตศาสตร์) mix math together
สถานที่เรียน : 431
1.นางสาวปัณฑ์ชนิต   ศรีสุข
2.นางสุพัตรา   แจ้งจรัส
30 30
13 (คณิตศาสตร์) เวทคณิต คิดเร็ว
สถานที่เรียน : 335
1.นางสาวศิริกุล   พิทักษ์รักชาติ
2.นายปริญญา   คล้ายโพธิ์ทอง
30 30
14 (จิตสาธารณะ) Bour career is the dream
สถานที่เรียน : แนะแนว
1.นางส่งศรี   โตนุ่ม
2.นายเกรียงไกร  นครพงศ์
60 59
15 (จิตสาธารณะ) RR student council
สถานที่เรียน : สภานักเรียน
1.นางสริตา  พรชัย
2.นายกฤติเดช ประชานุกูล
60 60
16 (จิตสาธารณะ) RR Studio Shortfilm
สถานที่เรียน : 638
1.นายประดิษฐ์ สลับแสง
2.นายอาคม  ชาญเดช
30 30
17 (จิตสาธารณะ) To Be Number One
สถานที่เรียน : 421
1.นางสาวพิริยาภรณ์  เชาว์ฉลาด
2.นายสิทธิพรรณ  มากมิตร
30 30
18 (จิตสาธารณะ) Yc​ นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา​
สถานที่เรียน : 424
1.นางสาวธนวรรณ  บุตมะ
2.นางสาวสินีนาฎ  กอบกำ
60 60
19 (จิตสาธารณะ) ร่วมด้วยช่วยกัน
สถานที่เรียน : 325
1.นางสาวณิชวรรณ  จันอ้น
2.นายจักรพันธ์  แจ้งใจดี
30 30
20 (จิตสาธารณะ) เล็กๆ น้อยๆ อย่างพอเพียง
สถานที่เรียน : 531
1.นางมาลี   ดวงตาประเสริฐ
2.นางสาวเนตรนภา   ลิ้มไพบูลย์
40 40
21 (จิตสาธารณะ) อาสาเพื่อสังคม
สถานที่เรียน : โรงอาหารฝั่งโรงน้ำ
1.นางสาวณัชปภา  ภักตร์วิลัย
2.นางสาววิริยา ศิลสวัสดิ์
30 30
22 (ติว/วิชาการ) Infintity Inspiration
สถานที่เรียน : 133
1.นางอุไร   บัณฑิตาโสภณ
2.นายสมชาติ   ฤทธิเพชรอัมพร
60 42
23 (ติว/วิชาการ) ติวเคมี by ครูพี่แอน
สถานที่เรียน : 346
1.นางสาวพัชราภรณ์  อ่วมอรุณ
30 30
24 (ภาษาต่างประเทศ) china land
สถานที่เรียน : 147 , 148
1.นางสาวพิฐชญาณ์  เลิศฤทธิ์ภูวสิน
2.นางสาวศิริพร   ภูบาล
60 60
25 (ภาษาต่างประเทศ) Crosswords 1
สถานที่เรียน : 137
1.นางนงค์นุช   ถีระศิลป์
2.นางสาวโสวภา  ทองบุตร
60 60
26 (ภาษาต่างประเทศ) Crosswords 2
สถานที่เรียน : 136
1.นางสาวปาริชาติ  กมลยะบุตร
2.นายชีพชนก แจ่มใส
60 42
27 (ภาษาต่างประเทศ) English Club
สถานที่เรียน : 135
1.นางสาวจันทรพิมพ์  รังษี
2.นางสาวนันทิยา   ลักษิตานนท์
30 29
28 (ภาษาต่างประเทศ) Japanese for entertainment
สถานที่เรียน : 143
1.นางสาวสุภาพร  เกษตรลักษมี
2.นายปรัชญา  คงถาวร
30 30
29 (ภาษาต่างประเทศ) Movie Language
สถานที่เรียน : 134
1.นางสาวชยมล โลหะชุมพล
2.นางสาวธริญา สังขลักษณ์
60 40
30 (ภาษาไทย) กระเป๋าความรู้สู่ครอบครัวและชุมชน
สถานที่เรียน : ห้องสมุดตาลเจริญ
1.นางละมัย   สุวรรณยุคบดิน
2.นางละเอียด   ลังกาแกม
30 30
31 (ภาษาไทย) นิทานเล่มเล็ก
สถานที่เรียน : 636
1.นางพรทิพย์   โพธิ์เอม
2.นางสาวอลิสา ชินวงศ์โชติพันธ์
60 39
32 (ภาษาไทย) รักการอ่าน
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางพรรณทิพย์  ตันมงคลกาญจน์
2.ว่าที่ร.ต.หญิง รัชนี เที่ยงลิ้ม
60 61
33 (วิทยาศาสตร์) Family of Games
สถานที่เรียน : 128
1.นางพเยาว์   มโนรมณ์
2.นางสาวนริศรา สุขมา
60 44
34 (วิทยาศาสตร์) Future e-sports
สถานที่เรียน : โรงอาหาร
1.นางสาวอมรรัตน์  วงศ์สะอาด
2.นายศิวานันท์   สังข์ทอง
30 30
35 (วิทยาศาสตร์) Science Cartoon
สถานที่เรียน : ห้อง627
1.นางสาวดรุณนภา ดอนเจดีย์
2.นางโสภา  เสือรอด
30 30
36 (วิทยาศาสตร์) Science Show
สถานที่เรียน : 116
1.นางเณรดา   รังษี
2.นางทัศนีย์   ใจซื่อ
60 46
37 (วิทยาศาสตร์) Take a PhoTo
สถานที่เรียน : 633
1.นางสาวสุจิตรา   กลิ่นสว่าง
2.นายปราโมช  สาลี่
60 60
38 (วิทยาศาสตร์) Video content สร้างสรรค์การทำวิดีโอ
สถานที่เรียน : 344
1.นางสาวจินดา  ด้วงเดช
2.นายพิชัญญะ  หลำสะอาด
60 61
39 (วิทยาศาสตร์) นักบินน้อย
สถานที่เรียน : ศาลาเห่าดง
1.นางสาวศิริรุ่ง  เขียวคลี่
2.นางสาวศิริวรรณ  วงศ์ตาลเงิน
30 30
40 (วิทยาศาสตร์) ไมโครคอนโทรลเลอร์
สถานที่เรียน : 321
1.นางกฤตยา  บุญเชิดชู
2.นายไพรัชช์ ถิรภัทรพันธ์
60 61
41 (วิทยาศาสตร์) วิทยาศาสตร์ หรรษา
สถานที่เรียน : 124
1.นายนท  ศานติคีตา
30 30
42 (วิทยาศาสตร์) สิ่งประดิษฐ์น่ารู้
สถานที่เรียน : โดม1
1.นางสาวสรินธร   พรประดิษฐ์
2.นางสาวอินทิรา   สังข์อุดม
30 30
43 (ศิลปะ) R.R.Marchig band
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีสากล 444
1.นายคชภัค   สถิตย์ธฤดี
30 35
44 (ศิลปะ) The Voice Training
สถานที่เรียน : รอแจ้ง
หมายเหตุ : สถานที่ให้สอบถามครูที่ปรึกษาชุมนุม
1.นางวิไล   รัตนากร
2.นางสาวมณฑลีวรรณ  ศรีจันทร์
30 30
45 (ศิลปะ) ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : 441 ห้องดนตรีไทย
1.นายธนชัย   พงษ์นาค
2.นายสมพล   แจ้งจรัส
30 31
46 (ศิลปะ) เด็กเส้น
สถานที่เรียน : รอแจ้ง
หมายเหตุ : สถานที่ให้สอบถามครูที่ปรึกษาชุมนุม
1.นางจุฑารัตน์   สุขเสรี
2.นางสาวธนพร  เทพรักษา
60 60
47 (ศิลปะ) นาฎศิลป์
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์/442
1.นางปฏิมา   ชนินทร์เศรษฐ์
2.นางอรพรรณ ทิมครองธรรม
40 40
48 (ศิลปะ) โฟล์คซอง
สถานที่เรียน : 146
1.นายประพนธ์   ณ วังขนาย
2.นายสายันต์   ปานทอง
60 59
49 (ศิลปะ) ศิลปะทะลุโลก
สถานที่เรียน : รอแจ้ง
หมายเหตุ : สถานที่ให้สอบถามครูที่ปรึกษาชุมนุม
1.นายกฤษณะ แก่งาม
2.นายสิวราช อินต๊ะวิชัย
60 60
50 (ศิลปะ) สร้างภาพ
สถานที่เรียน : 648
1.นางกรรณิการ์   สุดฮะ
2.นางสมรวย  แซ่ภู่
30 30
51 (ศิลปะ) สร้างสรรค์งานศิลป์
สถานที่เรียน : 422
1.นางจุฑามาศ   อวิคุณประเสริฐ
30 30
52 (ศิลปะ) เสพศิลป์
สถานที่เรียน : รอแจ้ง
หมายเหตุ : สถานที่ให้สอบถามครูที่ปรึกษาชุมนุม
1.นางสาวกัญญารัตน์  วงษ์ธรรม
2.นางสาวทิฆัมพร สุขปาน
60 61
53 (สังคมศึกษา) Social fun club
สถานที่เรียน : 624
1.นางวาสนา  พงศ์ลักษมาณา
2.นางสาวจินดาพร  เจริญธรรม
60 56
54 (สังคมศึกษา) ธรรมะบันเทิง
สถานที่เรียน : ห้องกิจการนักเรียน
1.นางจำรัส   สุวรรณา
2.นายนฤชา  ระเบียบ
30 30
55 (สังคมศึกษา) มารยาทไทย
สถานที่เรียน : 628
1.นายอิทธิพัทธ์  ศุภรัตนาวงศ์
30 30
56 (สังคมศึกษา) ศึกษาพิพิธภัณฑ์
สถานที่เรียน : 626
1.นางณัฏฐินี   เพิ่มพูล
2.นางวรรษิดา   พิทักษ์พิเศษ
30 30
57 (สังคมศึกษา) สุปฎิปันโน โอเค
สถานที่เรียน : หลังห้องอาหารครูตึก 6
1.นางสาวณัฐการ  บุญรักษา
2.นางสาวอารมณ์   สุขใจวรเวทย์
60 34
58 (สุขศึกษา/พละ) K COVER
สถานที่เรียน : 635
1.นางสาวธนวรรณ เมฆแดง
2.นางสาวสุวภัทร  ชวนอยู่
60 41
59 (สุขศึกษา/พละ) เทควันโด
สถานที่เรียน : ห้องออกกำลังกายใต้อาคาร 4
1.นายดิเรก   สุวรรณา
2.นายพนธ์ธเนษฐ์  มีปราชญ์สม
30 30
60 (สุขศึกษา/พละ) บาสเก็ตบอล
สถานที่เรียน : สนามบาส
1.นางอมรรัตน์   ทิมจิตร
2.นายบุญส่ง   อินแหยม
31 31
61 (สุขศึกษา/พละ) เปตอง
สถานที่เรียน : สนามเปตอง
1.นางสาวระพีพรรณ    ศรีวิเชียร
2.นายอภินันท์  บุญล้อม
60 60
62 (สุขศึกษา/พละ) พยาบาล
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล
1.นางธวัลรัตน์   ธนาวัฒน์ธฤดี
2.นางนิศารัตน์   ไชยขันธุ์
30 29
63 (สุขศึกษา/พละ) ฟุตบอล
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.นายวรพล พันธนียะ
2.นายอภิสิทธิ์ ทองคำ
60 60
64 (สุขศึกษา/พละ) วอลเลย์บอล
สถานที่เรียน : สนามวอลเลย์
1.นายคงไท  ตรีวนิชย์กุล
2.นายปัญญา   เกตตะรังศรี
31 31